Organisatie

De scholengemeenschap wordt bestuurd door een bestuurscollege, bestaande uit een gemandateerde vertegenwoordiger van elk schoolbestuur en een door de schoolbesturen gezamenlijk gekozen voorzitter. De schoolbesturen zijn binnen het bestuurscollege samen verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering van de scholengemeenschap en voor de uitoefening van de decretale bevoegdheden die aan de scholengemeenschappen zijn toegekend door het decreet van 14 juli 1998 en andere reglementaire bepalingen.

Het RADI voert het beleid, bepaald door het bestuurscollege, uit en staat m.a.w. in voor de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap. Het RADI wordt voorgezeten door de coördinerend directeur en telt 11 leden m.n. de coördinerend directeur en de algemeen directeurs van elk pedagogisch geheel.